ตราประจำโรงเรียนรูปมือที่คอยโอบอุ้ม ประคอง นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา

ให้พัฒนาเจริญงอกงาม

คำขวัญโรงเรียน

เราจะไม่ทำความไม่ดี เพราะเราจะได้มีแต่ความสุข

เป็นคำขวัญที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ได้ประทานให้โรงเรียน

ปรัชญา

“ปัญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต”  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คติพจน์ประจำโรงเรียน

“พัฒนากาย สังคม จิต ช่วยพิชิตความพิการ”

 

สีประจำโรงเรียน

สีเทา              หมายถึง  สมอง  สติ  ปัญญา   

                    สีเขียว            หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  การเจริญเติบโต 

         รวมความว่า  สมองและสติปัญญาที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

 

ต้นราชพฤกษ์

อัตลักษณ์

“ร่าเริง แจ่มใส  ใส่ใจงานอาชีพ”

เอกลักษณ์

“โรงเรียนสะอาด บรรยากาศ ร่มรื่น”

คติพจน์ประจำโรงเรียน

“พัฒนากาย สังคม จิต ช่วยพิชิตความพิการ”