ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๘ ในเนื้อที่ทั้งหมด ๖๓ ไร่ ๒ งาน ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เป็นไปตามลักษณะการจัดการศึกษาโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้ใช้ชื่อจังหวัดนำหน้าแล้ว      ตามด้วยคำว่า“ปัญญานุกูล”ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีกโดยการอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลโคกศรี  จำนวน ๒๕ ไร่ จึงรวมมีพื้นที่ทั้งหมด ๘๘ ไร่ ๒ งาน  จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มี      ความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติกจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยระดับพื้นฐาน