วิสัยทัศน์

          “โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งพัฒนาเด็กพิการให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำโครงการพระราชดำริ มีกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และภาคีเครือข่าย”

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติกมีความรู้

เต็มตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
  2. ส่งเสริมโครงการพระราชดำริ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการจากภาคีเครือข่าย
  4. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

 

  1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติกทุกคนมีความรู้เต็มตามศักยภาพ

สามารถช่วยเหลือตนเองได้

  1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม
  2. นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการตามโครงการพระราชดำริ และสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. มีการบริหารจัดการจากภาคีเครือข่าย
  4. มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม

 

สภาพปัจจุบัน

ที่ตั้ง ๑๖๙ หมู่ ๑๓ ตำบลดอนสมบูรณ์  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกศรี