รับสมัครพนักงานราชการ 19 -26 มิถุนายน 2567

ไม่มีหมวดหมู่
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน
มีรายละเอียดดังนี้
๑.ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
๑.๑ขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงาน
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการบูรณาการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และประกอบอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอบรมสั่งสอน และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔)ปฏิบัติงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของสถานศึกษา
๕) ปฏิบัติงานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการจัดการศึกษา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษา
๖) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๗) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๘) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๙) ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ อัตราว่าง ๓ อัตรา ดังนี้
๑) กลุ่มวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
๒) กลุ่มวิชาเอกคหกรรมศาสตร์
๓) กลุ่มวิชาเอกทั่วไป
๑.๓ ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
ใบสมัคร และเอกสารประกาศ
สมัครออนไลน์ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *